Regulamin

Regulamin Apartamentów

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu! 

I. Rezerwacja i opłaty za najem apartamentu

 1. Rezerwacji dokonuje się poprzez stronę internetową lub telefonicznie.
 2. Minimalny okres wynajmu to dwie doby.
 3. Apartament przewidziany jest maksymalnie dla 5 osób.
 4. Orientacyjny cennik umieszczony jest na stronie internetowej, jednakże dokładną wysokość czynszu najmu ustala Klient z Wynajmującym w drodze indywidualnych ustaleń.
 5. Warunkiem dokonania rezerwacji apartamentu jest zapłata zadatku w wysokości co najmniej 30% umówionego czynszu najmu. Zapłata zadatku następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego w terminie 3 dni od potwierdzenia rezerwacji. W tytule przelewu należy wskazać nazwisko osoby rezerwującej i termin rezerwacji. Pozostała wysokość czynszu najmu należy wpłacić gotówką osobie wydającej klucze lub na konto Wynajmującego do dnia przyjazdu.
 6. Klient zobowiązany jest do zapłaty całego umówionego czynszu najmu, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, przyjazd Klienta ulegnie opóźnieniu lub jego pobyt w apartamencie ulegnie skróceniu.
 7. W przypadku całkowitego odwołania rezerwacji przeniesienie wpłaconego zadatku  na inny termin rezerwacji możliwe jest do 14 dni przed planowaną datą przyjazdu.

II. Zakwaterowanie

 1. Doba w apartamencie rozpoczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 2. Klient ma obowiązek poinformowania telefonicznie najpóźniej godzinę wcześniej osobę, która wydaje klucze, o planowanej godzinie przyjazdu oraz o ewentualnych opóźnieniach.  Numer telefonu do kontaktów w tym zakresie wskazuje Wynajmujący.
 3. Klient zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem tożsamości osobie wydającej klucze oraz do wypełnienia karty meldunkowej.

III. Zasady dotyczące korzystania z apartamentu 

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za osoby przebywające w apartamencie w okresie wynajmowania przez Klienta apartamentu, za naruszenia przez te osoby regulaminu oraz za szkody przez te osoby wyrządzone.
 2. Klient odpowiada za szkodę wyrządzoną w lokalu oraz w jego wyposażeniu w okresie najmu przez apartamentu. Klient zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego o szkodach, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 3. W przypadku utraty przez Klienta powierzonych kluczy, Klient zobowiązany jest pokryć koszt zakupu i wymiany odpowiedniego zamka i nowego kompletu kluczy.
 4. Liczba osób przebywających w apartamencie nie może być większa niż ustalona w momencie dokonania rezerwacji.
 5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).
 6. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 7. Zabrania się organizowania w apartamencie imprez towarzyskich, za wyjątkiem sytuacji gdy Wynajmujący wyrazi na to zgodę.
 8. Zabrania się wnoszenia do apartamentów sprzętu narciarskiego, który należy pozostawić w przeznaczonych do tego celu szafkach znajdujących się na poziomie -1 budynku lub w garażu.
 9. Przebywanie zwierząt domowych w apartamencie dozwolone jest tylko za zgodą Wynajmującego.
 10. Zabrania się publikacji zdjęć apartamentu oraz innych materiałów multimedialnych przedstawiających apartament.
 11. Klient nie ma prawa oddania apartamentu w dalszy najem (zakaz podnajmu).
 12. Wynajmujący nie odpowiada za przedmioty, pieniądze i rzeczy wartościowe pozostawione w apartamencie w okresie najmu.
 13. W przypadku wystąpienia usterek technicznych w lokalu Klient proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich Wynajmującemu, celem podjęcia odpowiednich działań mających na celu ich usunięcie.

IV. Ochrona danych osobowych Klientów.

Przekazane Wynajmującemu dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)